DANH MỤC SẢN PHẨM

DANH MỤC

Thông tin cổ đông »  Đại hội đồng cổ đông

- Năm 2017
 

      Nghị quyết DHCD năm 2017

      Báo cáo thường niên 2016

      Tài liệu DHCD 2017

      Chương trình DHCD 2017

      Thư mời DHCD 2017

      Giấy ủy quyền dự DHCD 2017

      Phiếu đóng góp ý kiến DHCD 2017


- Năm 2016

      Biên bản DHCD năm 2016

      Nghị quyết DHCD năm 2016

      Báo cáo thường niên 2015

      Văn kiện DHCD 2016

      Thư mời DHCD 2016

      Giấy ủy quyền dự DHCD 2016

      Phiếu đóng góp ý kiến DHCD 2016


- Năm 2015

 

      Nghị quyết DHCD 2015

      Thông báo về việc chi trả cổ tức 2014 và thư mời DHCD 2015

     Giấy ủy quyền dự DHCD 2015

     Phiếu đóng góp ý kiến DHCD 2015

     Văn kiện DHCD 2015

     Tờ trình đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

 

      Báo cáo thường niên 2014

 


- Năm 2014

 

      Báo cáo thường niên 2013 

      Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Năm 2013

 

 

      Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Năm 2012
      Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

      Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

 

- Năm 2011

      Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 

 

- Năm 2010

     Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010

 

- Năm 2009

     Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009 

- Năm 2008

     Thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông

     Định hướng phát triển Tổng Cty  

     Nghị quyết thành lập Tổng Cty

 

 

 

 

 

 

 
Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft